Kernpunten van ons beleid

 


Na een eventuele (gedwongen) herindeling moet het plattelands karakter en de eigen identiteit van onze dorpen gewaarborgd blijven. De dorpsgemeenschappen moeten bij de besluitvorming betrokken blijven. Onze kracht ligt inde de kleinschaligheid van onze dorpsgemeenschap!

 

Noodzakelijke bezuinigingen zo sociaal mogelijk verdelen en de voorzieningen in onze dorpen, ook in een art. 12 situatie proberen te behouden. Geen uitgekleed platteland bij een sterke stad!

 

De leefbaarheid in de dorpen zoveel mogelijk in tact houden, aanvaardbare alternatieven te zoeken voor verdwijnende faciliteiten en vrijwilligerswerk te bevorderen.

 

Een sociaal beleid dat erop gericht is om iedereen actief deel te laten nemen aan onze samenleving. Niet afwachten bij de komende hervormingen maar de behoefte bij de cliënt te inventariseren en van daaruit met voorstellen komen. De samenwerking tussen de Deel en de gemeenschap bevorderen.

 

De gevolgen van de gaswinning moeten door de verder productieverlaging tot een verantwoord risico worden teruggebracht. De veiligheid van de Eemskanaaldijk staat hierbij voorop. Bewoners moeten volledig gecompenseerd worden voor schades en waardevermindering.

 

Een verantwoord woningbouwprogramma, verspreid over die locaties en sectoren waar daar behoefte aan is. Extra aandacht voor goedkope ( huur)woningen voor starters en senioren.

 

Een jeugdbeleid met aandacht voor onderwijs en sport, gericht op een ononderbroken goede en gezonde ontwikkeling van onze kinderen. Dorpsschooltjes door samenwerking in stand houden.

 

Een op een schone toekomst gericht milieubeleid met extra aandacht voor het bewaken of saneren van de bestaande risicolocaties en het voorkomen van nieuwe vervuilingen. Overlast door de rioolzuivering beperken. Schuif de gevolgen niet door naar onze (klein)kinderen!

 

Een goed vestigingsklimaat te scheppen voor  ondernemers door eenvoudige regelgeving die soepel toegepast wordt. Het bedrijventerrein uitbreiden. Zoek naar van kan, niet naar de belemmeringen!

 

De bestaande sportfaciliteiten moeten zoveel mogelijk in stand blijven, eventueel door de verenigingen zelf een nog groter deel van het onderhoud te laten uitvoeren.

 

Bevordering van de mobiliteit door een adequaat openbaarvervoersysteem en een goed en veilig net van wegen en fietspaden naar de dorpen. Zwaar verkeer op smalle wegen en in de dorpen berperken.

 

De recreatie te bevorderen en onze dorpen te promoten als de ideale, rustige en veilige woonomgeving met alle faciliteiten van een grote stad vlakbij. Wel de lusten, niet de lasten!