Waar gaan wij voor !!!
Verkiezingsprogramma 2014

1 Gemeentelijke herindeling.


Blijft Ten Boer zelfstandig?
Het samenwerkingsmodel met Groningen werkt. De door de bevolking van Ten Boer gekozen raadsleden bepalen het beleid en de uitvoering door de gemeente Groningen is efficiënt en kwalitatief hoogwaardig. Een samenvoeging met andere gemeentes teneinde de bestuurskracht te verhogen, waar door provincie en rijk zo op wordt aangedrongen is voor ons niet nodig. Als echter de gehele provincie wordt heringedeeld in 5 of 6 grote gemeentes dan kan Ten Boer niet als zelfstandige minigemeente blijven bestaan, hoe goed wij het bestuurskundig ook doen. Wij zullen moeten accepteren dat wij in 2018 fuseren met andere gemeentes. Het meest voor de hand liggend is dan de samenvoeging met de stad Groningen, Haren en een stukje van Slochteren. Het grootste deel van onze bevolking is qua werk, voorzieningen en cultuur al georiënteerd op de stad. De variant waarbij enkele dorpen aan de oostzijde (waar ook een kleine bevolkingskrimp is) overgaan naar de nieuw te vormen supergemeente aan die zijde moet verder onderzocht worden. Ook in een groter bestuurlijk verband moeten het plattelands karakter en de eigen identiteit van onze dorpen gewaarborgd blijven. Algemeen Belang zal zich sterk maken om zoveel mogelijk van de lokale voorzieningen te behouden en proberen om de kleinschaligheid van het platteland ook in een groter bestuurlijk geheel te waarborgen. De dorpsgemeenschappen moeten ook in de toekomst bij de besluitvorming betrokken blijven.

Heb je problemen of wensen over de wijze waarop onze samenleving functioneert en wil je helpen het beleid bij te sturen:

Klik hier en zeg het ons!

2 Financiën.


Door het aankopen van bouwgrond en het instorten van de woningmarkt heeft Ten Boer nu een grote negatieve reserve. Voor een lange termijn wordt er een fors tekort op de begroting voorzien. Op eigen kracht is dit tekort nooit weg te werken. Algemeen Belang vindt dat provincie en regio moreel mede verantwoordelijk zijn voor deze situatie en eist van die overheden dan ook een actieve en flexibele medewerking. Ook al omdat het grote negatieve saldo een eventuele fusie belemmerd. Ook de aangekondigde additionele bezuinigingen van het rijk en de overheveling van diverse uitvoerende sociale regelingen leggen een forse extra last op de gemeentebegroting. Hulp kan worden gevonden met het verkrijgen van een aanvullende uitkering uit het gemeentefondsvia de artikel 12 status. Maar die hulp komt niet vanzelf. Om voor die extra uitkering in aanmerking te
komen moeten eerst de belastingen omhoog en moet er pijnlijk diep bezuinigd worden op het gemeentelijk apparaat en op alle voorzieningen.
Algemeen Belang zal actief maar kritisch meedoen met het zoeken naar maatregelen om dit op te vangen. De leefbaarheid in de dorpen mag zo min
mogelijk te lijden hebben van deze maatregelen en AB zal proberen de sociaal zwakkeren onder ons te ontzien. Ook het doorschuiven van grote gemeentelijke schuldposities naar volgende generaties moet worden voorkomen. Met zwembad, bibliotheek en jeugdwerk moeten regelingen worden gemaakt anders lopen deze instellingen het risico om in een artikel 12 situatie te verdwijnen. Overheid en burger zullen met elkaar samen door deze zure appel moeten bijten, om het straks weer beter te krijgen, na elke crisis komt een periode van voorspoed.
De grote vraag is: wanneer?

3 Leefbaarheid


De leefbaarheid in de dorpen blijft van groot belang. Zeker in de huidige tijd hoort hier aandacht voor de individuele burger bij. De bestaande scholen en de sportvoorzieningen in de dorpen moeten zoveel als mogelijk gehandhaafd blijven, al zal dat niet zonder slag of stoot gaan. Een vergaande samenwerking zal op gang moeten komen. Dorpshuis, sportvereniging en jeugdsoos hebben een grote sociale functie binnen de kleine dorpen. Door onze moeilijke financiële positie en de bij een artikel 12 status behorende regels zal er echter steeds meer een beroep moeten worden gedaan op vrijwilligers om alles in stand te kunnen houden. In nauw overleg met de diverse verenigingen zullen werkmethodes moeten worden gevonden om met minder overheidsmiddelen deze voorzieningen goed te laten functioneren. In veel gemeentes om ons heen verdwijnt de bibliotheek. Ook voor Ten Boer dreigt het te duur te worden. In overleg met Biblionet, scholen en Bloemhof moet een systeem ontwikkeld worden waarbij het lenen en ruilen van boeken voor ons op veel goedkopere wijze behouden blijft. De leefbaarheid in onze dorpen zal hierdoor helaas aangetast worden.
Aan ons als bestuur de taak om dit zo voorzichtig en rechtvaardig mogelijk te doen, zodat wij, als het tot een herindeling zou komen, niet met volledig uitgeklede voorzieningen en onleefbare dorpen dat proces ingaan. Meer en meer wordt er een beroep gedaan op de dorpsverenigingen om een en ander in hun dorp te regelen en te coördineren. Zij zijn een belangrijke schakel tussen de gemeente en de bewoners maar er is een grens aan de inzet die van deze vrijwilligers kan worden gevraagd. Een participatie maatschappij is goed maar er zijn grenzen aan wat je van je burgers mag verwachten.

4 Sociaal beleid


De gevolgen van de economische crisis worden door alle lagen van de bevolking gevoeld. Het sociaal beleid van de gemeente moet erop gericht zijn dat ouderen, gehandicapten en mensen met een minimum inkomen zoveel mogelijk hun plaats in onze gemeenschap kunnen behouden of versterken. Het doel moet zijn om iedereen op een voor hem/haar zo hoog mogelijk niveau actief deel te laten nemen aan onze samenleving.
Door een goed ouderenbeleid moeten wij ervoor zorgen dat onze senioren zo lang mogelijk comfortabel en veilig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Veel zal afhankelijk zijn van de inzet van mantelzorgers en noaberhulp binnen de dorpsgemeenschappen. Door dit meer te faciliteren en het zorgaanbod beter af te stemmen met de zorgbehoefte houdt de overheid uiteindelijk meer geld over voor de echt zware gevallen waar
professionele hulp essentieel is. De Deel is hierin een belangrijke schakel, hier worden mensen met een hulpvraag gekoppeld aan de (semi)professionele hulpaanbieder. De transities in ons zorgstelsel brengen grote veranderingen met zich mee. De transformatie in de jeugdzorg, de overgang van de AWBZ naar de WMO en de participatiewet. Veel is er op dit moment nog niet duidelijk voor de gemeentes. Welke taken komen er precies bij, wat is het budget dat hiervoor nodig is en wat is het budget dat we hiervoor krijgen? Algemeen Belang zal de uitvoering van regelingen zoals WMO, WWB enz. zeer alert blijven volgen en waar nodig trachten bij te sturen. Op het gebied van de transities wil Algemeen Belang niet afwachten maar kiezen wij voor een actieve houding door zelf mee te denken en met eigen voorstellen te komen.

5 Veiligheid


Qua misdaadzijn wij nog steeds een van de veiligste gemeentes in de hele provincie. Er is nauwelijks misdaad. Toch ervaren inwoners op sommige plekken nog steeds overlast van groepen jongeren. Er zijn al goede besprekingen met de politie hierover geweest, de jongeren worden eerder op hun gedrag aangesproken. We lijken hiermee op de goede weg, Algemeen Belang zal dit scherp in de gaten houden zodat ook ouderen als het donker is de straat op durven. Onze brandweer en politie zullen door reorganisaties opgaan in een grotere provinciale organisatie. Vooral voor politie geldt dat er een goede band moet zijn met de inwoners omdat de leiding veel verder weg komt te staan. Voor ons is dat een punt van zorg. Qua voorkoming van rampen en de daarbij behorende fysieke en financiële gevolgen zal Algemeen Belang aandacht blijven vragen voor de sterkte van de Eemskanaaldijk en de gevolgen van de gaswinning zoals bodemdaling en aardschokken. Onze inspanningen zullen zich hierbij zowel op de veiligheid van de bevolking richten als op de financiële gevolgen voor particulier en ondernemer.

Heb je verstand van een bepaald onderwerp en je wilt hier zonder verplichtingen over meedenken:
Laat het ons weten!


6 Woningbouw


De woningbouw in onze gemeente staat als gevolg van de crisis praktisch stil. Algemeen Belang denkt mee over een goede invulling van de braakliggende terreinen. Ook in deze tijd is er nog behoefte aan goedkope levensloopbestendige huur- en koopwoningen, geschikt voor zowel starters als senioren. Om ons voorzieningenniveau op peil te houden zullen we meer inwoners naar Ten Boer moeten trekken. Hierbij zullen nog meer dan nu de sterke punten van Ten Boer benadrukt moeten worden. Rustige, gezellige en veilige dorpen met de vele mogelijkheden van een grote stad dichtbij. Om de aantrekkelijkheid van de gemeente te verhogen zal de dorpsentree van het hoofddorp aangepast worden.


7 Jeugd en Onderwijs


De jeugd heeft de toekomst en goed onderwijs is de sleutel tot die toekomst. Een ononderbroken ontwikkeling van baby tot volwassene is hiervoor van groot belang. Uiteraard is dit in eerste instantie een taak voor de ouders. De maatschappij kan hier wel veel aan bijdragen. Scholen, de buitenschoolse opvang, sportverenigingen en andere organisaties hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Vooral in de buitendorpen blijkt het echter moeilijk te zijn de buitenschoolse opvang te regelen. Ook is er nog steeds behoefte om in alle dorpen naschoolse activiteiten te organiseren. Het bestaansrecht van de kleine dorpsschooltjes wordt wederom bedreigd. De kwaliteit van het onderwijs staat voorop, maar daar waar mogelijk zal door het samenvoegen van (te) kleine schooltjes moeten worden voorkomen dat het basisonderwijs uit de buitendorpen gaat verdwijnen.

8 Milieu


Een goedmilieu begint bij jezelf! Zowel overheid als burger moeten ervoor zorgen dat wij onze (klein)kinderen niet opzadelen met een ongezonde leefomgeving. Zowel op energie gebied als op de kwaliteit van water, grond en lucht valt nog veel te verbeteren. Wij blijven ons inzetten voor het goed geïsoleerd bouwen en het gebruik van milieuvriendelijke energie. De scheiding van de diverse afval- en waterstromen lijkt duur maar levert uiteindelijk een financieel en een milieu voordeel op. Algemeen Belang is niet tegen de komst van enkele bovengisting installaties mits er een goede oplossing is voor de transporten over de smalle landwegen en de kwaliteit van de onmiddellijke leefomgeving wordt gewaarborgd. Bedenkelijker zijn die situaties die buiten de directe bevoegdheid van de gemeente vallen maar wel een grote impact hebben op de kwaliteit van ons dagelijkse leven. Vooral het regelmatig monitoren door de provincie van de gifstort tussen Ten Boer en Woltersum en een uiteindelijke sanering hiervan blijft een actiepunt. Nog steeds is er bij veel omwonenden onzekerheid over de veiligheid van hun leefomgeving. Ook de milieutechnische veiligheid van, en de overlast voor de omgeving door de waterzuivering blijft onze aandacht houden. De aanleg van het zg. Dijkpark kan een sterke impuls zijn voor dit gebied maar zal door Algemeen Belang zeer kritisch gevolgd worden. 

Als je ideeën hebt, of je vindt dat er iets moet veranderen in je buurt of dorp:
Geef je ideeën en opmerkingen door!


9 Economie


Een goed ondernemersklimaat werkt bevorderend op de lokale werkgelegenheid. Ten Boer heeft op dit gebied een goede naam. Het centrum (winkels) en het bedrijven terrein (industrie en dienstverlening) raken vol dus moet er gezocht worden naar nieuwe geschikte locaties.
Nu er steeds meer agrarische bedrijfsruimtes leeg komen te staan moet er soepeler met eventuele vestiging van kleine bedrijven op deze locaties worden omgegaan. De combinatie wonen plus werken, eventueel aangevuld met een zorgcomponent past heel goed in deze voormalige boerderijen.
Ook blijven wij streven naar vereenvoudiging van het systeem van vergunningen en regelgeving. Kleine bedrijven moeten niet met dezelfde vergunningszaken geconfronteerd worden die nodig zijn voor de grote industrie.

10 Sport


Sport (en alle andere vormen van bewegen ) is noodzakelijk voor onze gezondheid en voor de ontwikkeling van onze kinderen. De bestaande sportfaciliteiten moeten zoveel mogelijk in stand blijven, eventueel door de verenigingen zelf een nog groter deel van het onderhoud te laten uitvoeren. Het gezond buiten bewegen door de jeugd wordt in deze tijd van computerspelletjes steeds belangrijker. De bestaande speelvoorzieningen zijn hiervoor essentieel. Nu de gemeentelijke middelen steeds beperkter worden zal samen met de beheerders actief naar alternatieven moeten worden gezocht om deze in stand te houden.

11 Mobiliteit


Mobiliteit in al zijn vormen is essentieel voor mensen die op het platteland wonen. Veilige wegen en fietspaden leveren samen met een betrouwbaar en betaalbaar openbaarvervoersysteem een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in onze dorpen. De combinatie van lijnbus, buurtbus, regiotaxi en doelgroepenvervoer mag niet zodanig aangetast worden dat de (buiten)dorpen of de schoolgaande jeugd geïsoleerd raken. Verkeersknelpunten zorgen in enkele dorpen nog steeds voor onveilige situaties, vooral voor kinderen. Een autoluwe zone rondom de basisscholen kan veel onveilige situaties voorkomen. De geplande veranderingen van de Rijksweg N360 kunnen in combinatie met een rondweg om Ten Boer en een super fietspad richting Stad veel bestaande problemen oplossen. Wij moeten waken dat hierdoor niet weer nieuwe knelpunten ontstaan. Vooral de problemen met de N360 bij de stad zijn bepalend voor de verbinding van Ten Boer met het gebied waar veel van onze inwoners werken of naar school gaan.


Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe leden van alle leeftijden en uit alle dorpen. Vooral de jeugd missen we in onze gelederen.
Als je je kunt vinden in onze uitgangspunten: Maak contact met ons!

12 Recreatie


De recreatie willen wij bevorderen door herstel van oude kerkpaden en wandel- en fietsroutes. Een doorgaande toeristische fietsroute langs het Eemskanaal is hierin een onmisbare schakel. Het tracé moet in overleg met aanliggende bedrijven en bewoners worden vastgesteld. Ook een verdere ontwikkeling van het Damsterdiep vaarcircuit is noodzakelijk om meer bezoekers van buitenaf hier te krijgen, aangevuld met meer aanlegsteigers en overnachtingplaatsen voor campers. Het geheel professioneel ondersteund met een promotie campagne. Het Ten Boerster bos is het grootste stuk recreatiebos in onze gemeente. Het voortbestaan als bosgebied moet worden gegarandeerd in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied.
De komst van een recreatiegebied tussen Woltersum en Garmerwolde kan een zeer positieve ontwikkeling zijn voor de gemeente mits er zowel financieel als milieutechnisch geen onverantwoorde risico’s worden genomen.