Het bestuur van Algemeen Belang nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene leden vergadering op vrijdag26 februari  in de kleine zaal van dorpshuis “De Bongerd” in Woltersum. Aanvang 20.00 uur.


Agenda :

 1. Opening door de voorzitter
 2. Verslag alv 13 februari  (secretaris)
 3. Mededelingen/post
 4. Financieel verslag 2015 (penningmeester)
 5. Verklaring kascommissie (JV+JJD)
 6. Partijzaken
 7. Begroting 2016
 8. Vaststellen contributie 2017
 9. Jaarverslag 2015 (secretaris)
 10. Bestuurszaken:
 11. Aftredend volgens rooster:
  • Voorzitter René Stayen(herkiesbaar)
 12. Benoeming nieuwe kascommissie
 13. Politieke situatie:
  • Algemeen; Financiën; Herindeling; Gaswinning; Decentralisaties.
 14. Wijziging Huishoudelijk Regelement (bijgevoegd)
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

Aspirant leden zijn welkom maar hebben (nog) geen stemrecht.
Leden die voor een bestuursfunctie in aanmerking willen komen worden verzocht zich voor aanvang bij de voorzitter op te geven.


Met vriendelijke groet,    Lenneke Brik  (secretaris)

Het jaar is bijna om en dan komen de goede voornemens. Want iets anders is dit MJP niet.
Een lange lijst met goede voornemens, allemaal mooi bedacht, maar wat komt ervan terecht? Veel plannen en veel wensen maar niets concreets. Geen data, aantallen, bedragen of zekerheden. De NCG wil er naar “streven” dat de verschillende voorgestelde maatregelen begin 2016 kunnen worden ingezet. Al sedert Huizinge strevende elkaar steeds sneller opvolgende commissies er naar om hun vage plannen uit te voeren, maar veel verder dan nog meer geldverslindende praatgroepjes en tijd verspilling komt het niet.
Hoe zeker zijn we ervan dat EZ en NAM in dit verhaal meegaan en zonder vertraging het benodigde geld beschikbaar zullen stellen?

Primair willen de burgers zich veilig voelen. In veilige huizen achter veilige dijken.

aardbeving1
Men eist :
Veel minder gasproductie, snel schade herstel zonder gezeur, versterking van alle woningen en compensatie voor de waarde daling. Een goede uitkoop regeling is essentieel om een bodem te leggen onder de steeds maar verdere waarde daling die veel mensen erg onzeker maakt voor hun toekomst. Vaak zit het grootste deel van hun bezit in de eigen woning en dat zien zij ervan af scheuren. Misschien willen de burgemeesters dit niet, hun burgers willen dit wel! Wij denken aan bv. 95% van de WOZ waarde ten tijde van Huizinge als gegarandeerde bodemprijs voor iedereen die daar gebruik van wil maken.

Naast de gemiste kans door zich niet te willen uitspreken over een verregaande reductie van de gaswinning tot een veilig niveau, beperkt dit MJP zich tot de aardbevingsschade en negeert de NCG de rest van de mijnbouwschade. Dus de gedupeerde burger wordt straks met zijn schade nog steeds oeverloos van het kastje naar de muur gestuurd. Volgens de ene expert komt het door bevingen, volgens de andere expert door bodemdaling en volgens de NAM is hetnooit hun schuld.
Ook de steeds weer wisselende risico kaarten en iedere dag andere aantallen te versterken panden bevordert het vertrouwen van de burger in haar overheid niet.
De recente uitspraak van de RvS is eindelijk weer een klein stapje in de juiste richting: 27 miljard kuub, nog steeds onvoldoende!. Nu moet nog alle mijnbouwschade worden erkent en moet de bewijslast worden omgekeerd.
Volgens de NCG is er 10 jaar nodig om alles te repareren en te versterken. Gezien de urgentie is deze termijn veel te lang en gezien de omvang van de opgave en het tempo waarmee tot nu toe is gewerkt is deze termijn veel te kort. (we zijn al 3 jaar bezig en eigenlijk is er nog bijna niets gebeurt) Je moet nu al een nummertje trekken bij je aannemer als je een scheur wilt laten repareren en wachten tot je eens aan de beurt komt. De hr. Alders vergelijkt de omvang met een groot stadsvernieuwingsproject, maar wij zien meer overeenkomst met het opnieuw opbouwen van de provincie Zeeland na de watersnoodramp van 1953. En vergeet niet dat er in die lange herstelperiode nog steeds aardbevingen zullen zijn die voor nieuwe additionele schade zullen zorgen. Dus dweilen met de kraan open.

aardbeving2
We leven in een democratie, maar wat hebben de inwoners of hun gemeenteraden nu voor beslissende invloed op al deze zaken?  Uiteindelijk besluit alleen de NAM wat er wel of niet doorgaat van dit mooie plan. Nog steeds bepaalt de NAM wat er gebeurt en wat het mag kosten en de NCG mag in januari namens de Groningers daar gaan bedelen.
De NAM dient geen inhoudelijke, sturende of beslissende rol te hebben in onderzoek, schadevaststelling en schadeafhandeling!
Zij is schadeplichtig en moet gewoon snel vergoeden wat onafhankelijke experts hebben vastgesteld. Dat kan bv. door het instellen van een garantiefonds dat door de NAM continue wordt aangevuld en waaruit het CWV kan putten voor alle reparaties en versterkingen. Daarnaast moet er een beginkapitaal komen voor een regionaal woonbedrijf en een fonds om de waardedaling te compenseren of mensen uit te kopen.

Zienswijze BTW cluster:
Pag.4: “informatie omtrent risicobeoordelingen  moeten worden gedeeld met de gemeenten”. NEEDeze informatie moet onmiddellijk openbaar worden gemaakt, de burger heeft anno 2015 het recht om te weten welke risico’s er zijn in zijn eigen omgeving.
Alleen maar naar de gemeente is onvoldoende.
Pag.5:  “na jaren van onevenredig nadeel heeft Groningen nu recht op evenredig veel voordeel”.  NEE      Na jaren van onevenredig nadeel heeft Groningen nu recht op onevenredig extra veel voordeel!
Gelukkig een  lichtpuntje op pag.7: inmiddels is er een toezegging van de NCG dat de dorpen Woltersum en Wittewierum gelijk met Ten Post meegenomen worden in het versterkings- gebied met prioriteit 1.

Na de barsten in de gebouwen worden nu ook de barsten in de Groningers zelf zichtbaar.
De jarenlange strijd die soms gevoerd moet worden kost zoveel energie dat mensen zich zombies gaan voelen en niet meer de energieke personen die ze normaal zijn.
Actiegroepen die geen energie meer hebben om actie te voeren. Dit zijn zorgelijke ontwikkelingen.
Het plan Alders is een 1e stapje op weg naar vertrouwen, maar voor herstel van vertrouwen is veel meer nodig. En dat zal nooit gebeuren zolang een oliemaatschappij hier de directie voert en die multinational dus bepaalt wat er hier gebeurt.

 

gas2