We zijn weer boven Jan !  

Deze laatste begroting van Ten Boer heeft oa. door de bezuinigingen, een positief saldo. Het lukt zelfs om de OZB en de diverse heffingen niet te verhogen, wat eindelijk een beetje goed nieuws is voor de burger. Natuurlijk zijn we nog erg kwetsbaar en hebben een aantal van de saneringsmaatregelen niet uitgevoerd. Maar we gaan fuseren en komt er een leuk potje vrij voor de nieuwe gemeente en dat kunnen wij nu, op voorhand, wel al aanspreken. Algemeen Belang vind dat dit eigenlijk niet moet kunnen.

[ AB is mede indiener van de motie “OZB voor ondernemers”]

 

Onze grootste zorg blijven de aardbevingen!

 NCG doe eindelijk eens iets! De versterkingsopgave is na 1½ jaar nog steeds niet op gang gekomen. Dat is onacceptabel, het geheel verzand steeds meer in een bureaucratische brij. Zelfs het met veel tamtam aangekondigde schadeprotocol is er nog steeds niet. Mensen houden dit niet meer vol. Er was al geen vertrouwen in het Rijk en de NAM . Nu is het ook weg in de NCG en het CVW. 

En in de lokale politiek (provincie en gemeente) kalft het ook snel af. Er moeten onmiddellijk sterke maatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld het schadeprotocol van het Gasberaad invoeren, dus het rijk regelt vlot alle schades en verhaalt de kosten op de NAM. Geef de commissie Hammerstein de opdracht dit snel uit te werken!!  En draai die gaskraan verder dicht. 1½ miljard kuub minder in 4 jaar is een belediging voor het noorden!

[ AB is mede indiener van de motie “aardbevingsschade”]

 

De herindeling soap krijgt steeds meer afleveringen. Iedereen loopt schade op doordat de provincie destijds zo nodig moest inbreken in een tot dan toe goed en soepel lopend proces. AB doet hierbij een oproep naar de 2e kamer: ”haal dmv. een amendement Haren uit dit wetsvoorstel en laat Groningen en Ten Boer inderdaad, zoals de CdK zegt, een mooi huwelijk sluiten. 

 [AB dient hiertoe de motie “onwillige bruid“ in]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieu: De gif locatie in het oude zwembad lekt. Algemeen Belang roept dit al jaren maar het is nu ook eindelijk door de, hiervoor verantwoordelijke, provincie erkent. Men gaat zoeken naar een oplossing. Wanneer komt die? Of moeten we daar weer 2 jaren op wachten? De provincie is veel beter in het uitstellen van noodzakelijke maatregelen dan in haar communicatie met de omwonenden. Dat kenmerkte zich weer eens door: te weinig, te laat en niet naar alle belanghebbenden. 

Voor Algemeen Belang is het duidelijk: “Saneren,,, alles moet weg!”

Deze gifstort ligt in een polder met aardbevingen en overstromingsrisico.

De post onvoorzien a € 44.000 is in de plaats gekomen van de regeling KIIA met ongeveer het dubbele budget. Afspraken waren, en zijn nog steeds, dat het college binnen dit bedrag kleine onvoorziene uitgaven mag doen. Maar ook dat er ruim voordat het budget op is verantwoording afgelegd word aan de raad over de bestede middelen. En dan, dus voordat het op is, de raad vraagt om aanvulling. Het is geen vrijbrief voor het college om ongecontroleerd gemeenschapsgeld uit te geven en dat later door de raad wel eens te laten aanvullen.

[AB dient hiertoe een amendement in]

Weerstandsvermogen:  

De door het college gekwantificeerde risico’s zijn volgens Algemeen Belang op diverse zaken te laag ingeschat. Nog veel erger vinden wij het grote aantal PM posten. Die risico’s zijn er wel, maar nog niet met enige zekerheid te kwantificeren, dus negeren we ze maar en tellen ze gewoon niet mee. 

 Dat heet “Struisvogelpolitiek” .

Je kop in het zand steken lost het probleem niet voor je op!

 

Conclusie: Onze financiële positie is sterk verbeterd, dankzij vele miljoenen uit het gemeentefonds  en een aantrekkende economie. Er is een structureel overschot op de begroting en dus een beetje ruimte voor nieuw beleid. Maar de reservepositie is nog steeds zwaar negatief, dus geen reden om maar royaal te doen en te gaan potverteren. Maar eerder om wat meer toe te voegen aan de algemene reserve dan de minimale 400K die ons is opgelegd door BZK.

Maar: volgend jaar valt het doek voor onze gemeente. Waar we in alle dorpen veel hebben meegemaakt: mooie en nare dingen; zowel gezamenlijk als gemeente als in ieder dorp afzonderlijk. Het zal heel anders gaan worden. AB vind dat een goede reden om te pleiten voor een eindfeest in het dorpscentrum waarmee wij afscheid nemen van een  zelfstandig Ten Boer.    Het mag straks niet geruisloos uitdoven. Daarvoor mag wel een extra postje op de begroting komen.

[AB is mede indiener van het amendement “eindfeest”]